Váš košík obsahuje
položky
v celkovej hodnote
  0.00 s DPH
  • Zobraziť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky.
 

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky sú zmluvnými ustanoveniami, ktoré upravujú a vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán a to kupujúceho ( spotrebiteľa) ďalej len „kupujúci“ a predávajúceho (dodávateľa) ďalej len „predávajúci“.

Právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami prevádzkovateľa Unia Special, s.r.o., sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, resp. zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení v závislosti od toho, či je kupujúcim fyzická alebo právnická osoba.

Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, je odoslaná objednávka kupujúcim. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho (doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu) sa stáva kúpna zmluva uzatvorenou. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky bez výhrad súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všetky prijaté objednávky považuje predávajúci za záväzné.

Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu objednaný tovar podľa dodacích podmienok, pričom garantuje dodanie správneho tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru, nedodanie tovaru kupujúcemu vinou doručovateľskej spoločnosti alebo uvedením nesprávnej adresy dodania tovaru kupujúcim.

 

2. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane DPH. Poštovné sa priráta k celkovej výške objednávky podľa výberu spôsobu prepravy a celkovej sumy objednaného tovaru. Súčasťou dodávky je ako daňový doklad faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list. Všetky ceny spolu s akčnými cenami platia do odvolania alebo vypredania zásob. Pokiaľ máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny – t.j. kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky.

 

3. Objednávka

Predávajúci dodáva tovar kupujúcemu na základe platnej elektronickej objednávky a bližšej špecifikácie. Podmienkou platnosti takejto objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí – pre Vás to znamená vyplnenie všetkých políčok v objednávkovom formulári označených predávajúcim ako povinné. V okamihu  uskutočnenia nákupu od nás obdržíte e-mail potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a bude obsahovať Vami nakúpený tovar spolu s kúpnou cenou nákupu. Táto cena je konečná a zahŕňa náklady spojené s doručením objednaného tovaru (poštovné, balné). Predávajúci sa zaväzuje vybaviť všetky platné objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky, a to vhodným spôsobom – e-mailom alebo telefonicky. K overeniu objednávky dochádza spravidla pri objednávke väčšieho rozsahu.

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a neskorších dodatkoch v platnom znení (tieto informácie budú použité výlučne pre potreby vybavenia objednávky a nebudú poskytnuté tretím osobám a subjektom).

Náš tip: Pre zrýchlenie dodacích lehôt, správne doručenie kuriérom, alebo informovanie ohľadne Vašej objednávky uveďte v elektronickom formulári na našej stránke Vaše telefónne číslo a e-mail.

 

4. Dodacie podmienky

Po záväznom potvrdení objednávky sa snažíme vyexpedovať a teda zaslať objednaný tovar v čo najkratšom čase. Priemerná doba doručenia je 2-10 pracovných dní. V prípade, ak objednaný tovar nebude na sklade, či už z dôvodu dočasného vypredania, resp. iných príčin a očakávaná doba doručenia tovaru bude dlhšia ako 14 dní, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti informovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe.

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., alebo kuriérom prepravnej spoločnosti a to v závislosti od spôsobu platby kúpnej ceny kupujúcim za objednaný tovar nasledovne.

Platba v hotovosti – prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. ako dobierku, čiže za objednaný tovar zaplatíte až pri jeho fyzickom prevzatí

Platba vopred – prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., alebo kuriérom prepravnej spoločnosti – výber doručenia je na Vás

 

Tovar bude doručený na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. O odoslaní tovaru a približnom termíne jeho doručenia je zákazník oboznámený e-mailom a na želanie od nás obdržíte aj podacie číslo zásielky.

 

Pri doručení tovaru Slovenskou poštou je doba doručenia zásielky 2-4 pracovné dni (v závislosti od hmotnosti zásielky) odo dňa expedovania tovaru zo skladu.  Ak Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky, pričom úložná doba je 18 dní.

Pri doručení tovaru kuriérom prepravnej spoločnosti je doba doručenia zásielky najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa expedovania tovaru zo skladu. Kuriér sa s Vami pred doručením telefonicky skontaktuje. V prípade, že vás kuriér nezastihne na uvedenej adrese, bude Vás kuriér kontaktovať na uvedenom telefónnom čísle a vzájomne si dohodnete doručenie zásielky.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených vadách. Predávajúci nezodpovedá za vady (poškodenie) spôsobené doručovateľskou spoločnosťou. Ak je zásielka poškodená (viditeľné poškodenie krabice), je potrebné uplatniť reklamáciu priamo u kuriéra doručovateľskej, ktorý Vám zásielku doručil, alebo na pošte v závislosti od spôsobu doručenia zásielky.

 

5. Platobné podmienky

Kupujúci si môže vybrať úhradu kúpnej ceny tovaru z nasledovných spôsobov:

Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovnému doručovateľovi alebo na pošte, prípadne kuriérovi prepravnej spoločnosti. Dobierka je najpoužívanejší spôsob platby.

 

Bankový prevod -za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet 2946300353/0200 vedený vo VÚB, a.s.. Ako variabilný symbol použijete číslo objednávky. Po obdržaní platby bude tovar nachádzajúci sa na sklade vyexpedovaný a zaslaný na adresu dodania uvedenú v objednávkovom formulári najneskôr nasledujúci pracovný deň.

 

Formu platby za tovar si vyberiete počas kompletizovania objednávky.

 

Informáciu o odoslaní a termíne, kedy zásielka dorazí Vás informujeme e-mailom v okamihu jej odoslania a na želanie od nás obdržíte aj podacie číslo zásielky.

Kúpna cena tovaru je splatná ihneď, ak sa jedná o dobierku, tak pri prevzatí tovaru na pošte, resp. poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi prepravnej spoločnosti.

 

6. Stornovanie objednávok, odstúpenie od zmluvy

Svoju objednávku môže kupujúci stornovať do 2 dní od jej uskutočnenia. Stornovanie kupujúci oznámi predávajúcemu prostredníctvom e-mailu v sekcii kontakt.

V súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, predávajúci poskytuje kupujúcemu lehotu na odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a to do 7 pracovných dní bez udania dôvodu. Zákonom stanovená lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru na pošte alebo od kuriéra. Pri uplatnení si práva na vrátenie tovaru bez udania dôvodu kupujúcim (spotrebiteľom), tento berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. V prípade prevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom, je tento povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení bez známok používania alebo opotrebovania. Ak kupujúci vráti tovar v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný,  predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú uhradil kupujúci za objednaný tovar.  Predávajúci sa zaväzuje uhradiť kupujúcemu zaplatenú sumu resp. zaplatenú sumu poníženú o vzniknutú škodu po vrátení objednaného tovaru. Ak tovar zaslaný kupujúcim nespĺňa podmienky pre vrátenie tovaru, bude tento zaslaný naspäť kupujúcemu. Náklady na prepravu vráteného tovaru bez udania dôvodu kupujúcim, poštou alebo kuriérom idú na ťarchu kupujúceho. Ak budú náklady na prepravu vráteného tovaru bez udania dôvodu kupujúcim na ťarchu predávajúceho tento má právo zásielku neprevziať a tak sa zásielka vráti späť kupujúcemu.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť v prípade, že nie je schopný dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a o tejto skutočnosti je povinný kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať na jeho e-mailovú adresu, resp. telefón.

Náš tip:Pokiaľ sa rozhodnete tovar vrátiť, odporúčame Vám zásielku (balíček) s tovarom poistiť a zaslať doporučene!!!! Predávajúci za prípadnú stratu zásielky nezodpovedá!

 

7. Záruky a reklamácie

Naša spoločnosť poskytuje záručnú dobu 24, alebo pri vybraných výrobkoch 36 mesiacov na predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, v súlade s platnými právnymi predpismi. Záruka na tovar je teda rovnaká, ako keby ste nakupovali v bežnej predajni. Všetky reklamácie sa zaväzujeme vybaviť do 30 dní od prijatia reklamácie, resp. doručenia reklamovaného tovaru do sídla našej spoločnosti. Pokiaľ k vybaveniu reklamácie bude potrebné stanovisko dodávateľa, o čase, spôsobe a ďalšom postupe vybavenia reklamácie bude kupujúci  ihneď informovaný. 

 

Podmienky reklamácie, alebo čo musí obsahovať reklamácia.

Informovať predávajúceho, že chcete podať reklamáciu  a to:   ◊  telefonicky na t.č.:  +421901705211                                                                                                                     
◊  e-mailom na : obchod@gamanova.cz
 .

                                                                                                                    
  ◊  písomne na adresu:   Gamanova, s.r.o.
  Lipov č.586
69672 Lipov
 

odoslať reklamovaný tovar spolu s dokladom o zaplatení, teda dokladom o kúpe (doklad z pošty o zaplatení dobierky, faktúra, .....), záručným listom a krátkym popisom vady tovaru.  Fotokópiu dokladu akceptujeme iba v prípade, že obsahuje viacero výrobkov okrem reklamovaného výrobku.
POZOR: Aby sme Vás mohli priebežne informovať o priebehu reklamácie, nezabudnite uviesť kontaktné údaje ako e-mail a telefónne číslo, na ktorom Vás zastihneme.

 

V prípade oprávnenej reklamácie (uznania reklamácie) bude spôsob jej vybavenia nasledovný:

ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni riadnemu užívaniu zakúpeného výrobku, kupujúci má nárok na výmenu vadného tovaru za bezchybný. Pokiaľ to nebude možné, predávajúci sa dohodne s kupujúcim na odobratí iného tovaru z jeho ponuky, alebo predávajúci vráti peniaze za reklamovaný tovar prevodom na účet kupujúceho – kupujúci je povinný oznámiť písomne, resp. e-mailom potrebné údaje o účte, ktoré sú potrebné k uskutočneniu prevodu peňazí.
ak sa jedná o neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu výrobku, predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny.
ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, kupujúci má nárok na jej bezplatné odstránenie, resp. výmenu tovaru za bezchybný. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci má právo rozhodnúť sa na spôsobe vybavenia takejto reklamácie t.j. či odstráni závadu, alebo vymení tovar.
Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym užívaním tovaru. Rovnako sa záruka nevzťahuje a predávajúci nezodpovedá za prípadné poškodenie tovaru počas prepravy. Zásielku (balíček) s reklamovaným tovarom odporúčame poistiť a zaslať doporučene, nakoľko predávajúci za prípadnú stratu zásielky nezodpovedá. Pomôže Vám to získať informáciu, kde sa zásielka nachádza, pretože nevieme posúdiť reklamáciu niečoho, čo neobdržíme.

Záruka vrátenia tovaru, garancia vrátenia peňazí.

Všetok tovar, ktorý ste zakúpili v našej internetovej predajni a nebudete s ním spokojní, môžete bez udania dôvodu vrátiť do  7 dní od prevzatia zásielky doporučene na adresu sídla predávajúceho:

                                                                                                                                Gamanova, s.r.o.
                                                                                                                                 Lipov 586
                                                                                                                                 69672 Lipov
Predávajúci neakceptuje vrátenie tovaru formou dobierky! Pokiaľ sa rozhodnete pre vrátenie tovaru v uvedenej lehote (určujúci je dátum na zásielke potvrdený poštou), odoslaný tovar musí byť kompletný v pôvodnom obale bez porušenia a bez známok použitia. V opačnom prípade nemôžeme akceptovať vrátenie tovaru. Peniaze Vám budú zaslané prevodom na Váš účet.
 


KATEGÓRIE

Máte nápad alebo pripomienku? Napíšte nám.

Platobná metóda
Akčná ponuka
Najpredávanejší

FastCentrik® - Prenájom e-shopov
Prevádzkovateľ: Gamanova s.r.o., 384, 696 72 Lipov, ČR, č. účtu 2946300353/0200 VÚB IBAN : SK27 0200 00000029 4630 0353 Banka
 
Najnakup.sk, NajVyber.sk

JavaScript musí být povolen